EULA Polski

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”, „UMOWA LICENCYJNA”)

To oprogramowanie jest chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Może być sprzedawane wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców i wykorzystywane tylko do celów prywatnych. Przeczytaj tę Umowę licencyjną uważnie, nim zaczniesz korzystać z oprogramowania. Instalując lub korzystając z tego oprogramowania wyrażasz zgodę na to, aby postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej były dla ciebie wiążące.

1 Licencja na oprogramowanie

1.1 Niniejsza Umowa licencyjna zapewnia ci następujące prawa:

Niniejsza Umowa licencyjna jest prawnie wiążącą umową między tobą (osobą fizyczną lub prawną) i firmą THQ Nordic GmbH.

Wraz z zakupem niniejszego oprogramowania zyskujesz prawo do zainstalowania go i wykorzystywania na jednym komputerze. THQ Nordic GmbH nie przekazuje ci żadnych praw własności oprogramowania, a niniejsza licencja nie obejmuje sprzedaży licencjonowanego oprogramowania. Jesteś właścicielem nośnika, na którym przechowywane jest niniejsze oprogramowanie. THQ Nordic GmbH i/lub firma partnerska pozostaje wyłącznym właścicielem oprogramowania znajdującego się na tym nośniku oraz odnośnej dokumentacji, pozostaje także jedynym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej i przemysłowej, które są powiązane z niniejszym oprogramowaniem.

Niniejsza osobista i niewyłączna licencja daje ci prawo do instalacji, korzystania i wyświetlania kopii tego oprogramowania na jednym komputerze (na przykład na jednej stacji roboczej, jednym terminalu, jednym przenośnym komputerze PC, jednym pagerze itd.). Wykorzystanie oprogramowania w jakikolwiek inny sposób, w szczególności nieautoryzowana dzierżawa, rozpowszechnianie, wyświetlanie w miejscu publicznym lub jakakolwiek inna forma prezentacji (w tym np. w szkołach i na uniwersytetach), kopiowanie, wielokrotna instalacja lub transfer, czy jakikolwiek inny proces skutkiem którego niniejsze oprogramowanie lub jego część mogą być zaprezentowane szerokiej publiczności (w tym przy użyciu Internetu lub jakichkolwiek innych systemów online) bez uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.

Jeżeli to oprogramowanie umożliwia ci drukowanie obrazów zawierających prawnie chronione postaci należące do THQ Nordic GmbH i/lub spółek stowarzyszonych, niniejsza licencja zezwala ci jedynie na drukowanie takich obrazów na papierze i wykorzystywanie wydruków wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i pozarządowych (na przykład nie możesz pokazywać tych obrazów publicznie), przy założeniu, że przestrzegasz wszystkich instrukcji dotyczących praw autorskich, które są powiązane z obrazami generowanymi przez oprogramowanie.

1.2 Edytor poziomów i narzędzia Software Development Kit

Przechowywanie danych oprogramowania, w szczególności map, które zostały stworzone przy użyciu edytora poziomów, który mógł zostać dołączony do oprogramowania, czy modów (modyfikacji), które zostały stworzone przy użyciu narzędzi SDK (Software Development Kit), które mogły zostać dołączone do oprogramowania, jest dozwolone wyłącznie dla pojedynczych użytkowników i do użytku osobistego. Pojęcie użytku osobistego, opisane w sekcji 1.2, obejmuje również udostępnianie danych (na przykład przy użyciu Internetu), zarówno z wykorzystaniem połączenia kablowego, jak i bezprzewodowo, w taki sposób, że mogą być one wykorzystywane przez inne osoby w celach niekomercyjnych. Reprodukowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie, udostępnianie i wykorzystanie tych danych bezpośrednio lub pośrednio ultra vires w celach komercyjnych, w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody THQ Nordic GmbH jest surowo zabronione. Nie możesz tworzyć, używać, kopiować ani rozpowszechniać takich map ani modyfikacji, które zawierają jakiekolwiek treści obraźliwe, czy też niezgodne z prawem, lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa stron trzecich. Nie możesz też łączyć takich map, czy modyfikacji z jakimikolwiek obraźliwymi, nielegalnymi, lub naruszającymi prawa stron trzecich materiałami. Przyjmujesz niniejszym do wiadomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie modyfikacje danych gry i mapy. Będziesz bronić, zwolnisz i zabezpieczysz firmę THQ Nordic GmbH, a także jej pracowników oraz pośredników przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, szkód, powództw i zobowiązań, których źródłem będą stworzone, wykorzystane, połączone, powielone, rozpowszechniane lub promowane mapy, czy zmodyfikowane dane gry. Edytor oraz narzędzia SDK są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. Elementy te nie są objęte gwarancją ani wsparciem ze strony działu wsparcia technicznego ani działu obsługi klienta. TREŚCI STWRZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA: Niniejsze oprogramowanie umożliwia ci tworzenie treści, w tym między innymi tworzenie poziomów/map, scenariuszy, zrzutów ekranu lub treści jakiegokolwiek innego rodzaju treści lub klipów wideo z twojej rozgrywki. W zamian za możliwość korzystania z tego oprogramowania, w takim zakresie, w jakim twoje treści, stworzone z wykorzystaniem oprogramowania, objęte są prawami autorskimi, przekazujesz niniejszym firmie THQ Nordic GmbH wyłączne, wieczyste, nieodwołalne, przekazywalne i podlegające sublicencjonowaniu ogólnoświatowe prawo i licencję na wykorzystywanie stworzonych przez ciebie treści w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu wiążącym się z tym oprogramowaniem i powiązanymi z nim produktami oraz usługami, włączając w to prawo do powielania, kopiowania, adaptowania, modyfikacji, wykonywania, wyświetlania, publikacji, transmisji, czy przekazywania publicznego w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości, a także rozpowszechniania twoich treści bez powiadomienia i bez jakiegokolwiek odszkodowania przez cały czas trwania ochrony praw własności intelektualnej przewidzianej przez mające zastosowanie przepisy prawa i konwencje międzynarodowe. Zrzekasz się niniejszym autorskich praw osobistych i praw moralnych, praw do publikacji, ochrony dobrego imienia, a także prawa do oznaczenia autora w odniesieniu do THQ Nordic GmbH, a także innych graczy, którzy będą korzystać z tych treści w połączeniu z oprogramowaniem, produktami oraz usługami, zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza licencja udzielona THQ Nordic GmbH, a także powyższe zrzeczenie się wszelkich mających zastosowanie praw moralnych, będą obowiązywać również wówczas, gdy Umowa licencyjna wygaśnie, zostanie wypowiedziana lub w jakikolwiek sposób zakończona. Dla jasności, wszelka własność intelektualna stworzona przy użyciu niniejszego oprogramowania będzie własnością THQ Nordic GmbH.

1.3 Czas trwania składnika „online” gry Części składowe oprogramowania

Niniejsze oprogramowanie może być grą „online”, która musi łączyć się z Internetem za pośrednictwem usługi dostarczonej przez firmę THQ Nordic GmbH i/lub spółkę powiązaną. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie połączenia internetowego i za opłaty z nim związane. THQ Nordic GmbH dołoży wszelkich starań, by usługę dostarczać codziennie i przez cały dzień. THQ Nordic GmbH zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia usługi dla celów konserwacji, testowania, wymiany i naprawy wyposażenia telekomunikacyjnego związanego z grą, jak również do przerw w transmisji lub wszelkich innych potrzeb operacyjnych systemu. THQ Nordic GmbH nie może zagwarantować nieprzerwanej komunikacji z innymi użytkownikami. Nie może też zagwarantować braku zakłóceń, opóźnień oraz usterek związanych z komunikacją. THQ Nordic GmbH nie jest odpowiedzialne za takie zakłócenia, opóźnienia lub inne przeoczenia związane z komunikacją podczas korzystania z klienta głosowego. THQ Nordic GmbH zgadza się zapewniać serwery i oprogramowanie potrzebne do korzystania z usługi, dopóki gra nie przestanie być wydawana. Gra będzie uznana za niewydawaną po dacie zaprzestania jej produkcji i/lub dystrybucji przez THQ Nordic GmbH lub spółki powiązane. Po tym czasie THQ Nordic GmbH może, według uznania, nadal zapewniać usługę lub przekazać licencję na zapewnianie usługi stronom trzecim. Nic w treści niniejszej Umowy licencyjnej nie stanowi zobowiązania THQ Nordic GmbH do zapewniania usługi po zaprzestaniu wydawania gry. Jeśli firma THQ Nordic GmbH uzna, że w jej najlepszym interesie jest zaprzestanie zapewniania usługi lub przekazanie licencji zapewniania usługi stronom trzecim, THQ Nordic GmbH powiadomi cię o tym co najmniej trzy (3) miesiące wcześniej. Informacja ta nie musi być adresowana bezpośrednio do użytkownika i może być ona powiadomieniem na stronie internetowej gry lub na forum THQ Nordic GmbH. Zarówno usługa, jak i zgoda THQ Nordic GmbH na zapewnianie usługi nie mogą być traktowane jako wynajęcie lub też dzierżawa czasu albo miejsca na serwerach THQ Nordic GmbH lub innej technologii.

2 Wyjaśnienie innych praw i ograniczeń

2.1 Kopia bezpieczeństwa

Możesz sporządzić i przechowywać jedną kopię oprogramowania wyłącznie dla celów archiwalnych lub w zamach zabezpieczenia.

2.2 Ograniczona gwarancja

THQ Nordic GmbH gwarantuje, że oprogramowanie będzie zasadniczo działało w zgodzie z załączonymi materiałami drukowanymi przez okres 90 dni, począwszy od daty zakupu produktu. Całkowita odpowiedzialność prawna THQ Nordic GmbH i jedyne przypadające ci roszczenie to prawo do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie lub naprawa bądź wymiana oprogramowania, które nie spełnia warunków wymienionych w niniejszej ograniczonej gwarancji, o ile zostanie ono zwrócone THQ Nordic GmbH wraz z kopią rachunku. Ograniczona gwarancja nie będzie miała zastosowania, jeżeli oprogramowanie nie działa należycie wskutek wypadku, nieprawidłowego użycia lub wadliwego stosowania.

2.3 Pozostałe prawa wynikające z gwarancji nie ulegają zmianom

Powyższa gwarancja jest udzielona przez firmę THQ Nordic GmbH, będącą producentem tego oprogramowania. Wszelkie przysługujące ci prawa i roszczenia gwarancyjne wobec sprzedawcy od którego zakupiłeś(-łaś) twoją wersję oprogramowania, nie są zastępowane ani ograniczane przez niniejszą gwarację.

2.4 Ograniczenie odpowiedzialności

THQ Nordic GmbH odrzuca odpowiedzialność z tytułu wszelkich specjalnych, przypadkowych, niebezpośrednich lub wynikowych szkód, będących skutkiem wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania oprogramowania w maksymalnym zakresie przewidzianym przez prawo. Obejmuje to wszelkie sytuacje, w których, zgodnie z tym, co THQ Nordic GmbH podkreśliło w przeszłości, takie szkody mogą wystąpić.

2.5 Znaki towarowe

Niniejsza Umowa licencyjna nie nadaje ci żadnych praw związanych ze znakami towarowymi THQ Nordic GmbH i innych firm.

3 Zakończenie umowy / rozwiązanie

Niniejsza Umowa licencyjna pozostaje w mocy, dopóki nie zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron. Możesz zakończyć ją w dowolnym momencie, odsyłając oprogramowanie firmie THQ Nordic GmbH lub niszcząc je, dołączoną do niego dokumentację, a także usuwając wszelkie kopie oraz zainstalowane elementy, niezależnie od tego, czy zostały sporządzone w zgodzie z niniejszą Umową licencyjną, czy nie. Niniejsza Umowa licencyjna zostanie rozwiązana przez THQ Nordic GmbH natychmiastowo i bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli złamiesz którekolwiek z jej postanowień. Będziesz wówczas zobowiązany(-ana) do zniszczenia i usunięcia wszelkich kopii tego oprogramowania.

4 Klauzula ochronna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, pozostałe pozostają w mocy.

5 Wybór prawa

W sytuacji wystąpienia jakiekolwiek problemów natury prawnej w związku z niniejszą Umową, podstawą rozstrzygającą będzie prawo obowiązujące w Austrii.