Privacy Policy Polski

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZARZĄDZANIA DANYMI THQ NORDIC GmbH

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2020

1. WSTĘP I DEFINICJE TERMINÓW

Niniejsze terminy mają zastosowanie w odniesieniu do gier i innych produktów opublikowanych przez THQ Nordic GmbH („THQ Nordic”, „firma THQ Nordic”, „my”, „nas”, „nasze”). Siedziba firmy THQ Nordic mieści się pod adresem Landstrasser Haupstrasse 1/23, 1030 Wiedeń, Austria. THQ Nordic jest firmą zarejestrowaną w Austrii, o numerze FN 366280y. Niniejsza polityka prywatności i polityka w zakresie danych (zwana dalej „Polityką prywatności”) ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich gier, powiązanych z nimi usług online, a także produktów przez nas udostępnionych (zwanych dalej łącznie „grą” lub „grami”). W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityka prywatności możesz wysłać wiadomość na adres mailowy office@thqnordic.com. THQ Nordic zobowiązuje się chronić i szanować twoją prywatność. Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać zebrane przez nas dane osobowe. W sytuacjach, kiedy decydujemy o celu lub sposobach przetwarzania danych osobowych, które zostały przez ciebie dostarczone w ramach usług online, jesteśmy „administratorem danych”. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawnych regulujących kwestię ochrony danych, w tym General Data Protection Regulation 2016/679 (rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Uważnie przeczytaj niniejszą Politykę prywatności, ponieważ zawiera istotne informacje dotyczące tego:

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią naszych warunków użytkowania, które można znaleźć tutaj: https://privacy.thqnordic.com/eula-pl i powinna być odczytywana w powiązaniu z nimi.

Używając gry wyrażasz zgodę na to, byśmy zbierali, przechowywali, wykorzystywali, przekazywali i mieli dostęp do twoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy modyfikować treść niniejszej Polityki prywatności, a wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Sprawdzaj tę stronę od czasu do czasu, by zawsze mieć pełną wiedzę na temat zmian. W wymaganych sytuacjach możemy powiadomić cię o zmianach w wiadomości mailowej lub w grze.

2. JAKIE DOTYCZĄCE CIEBIE INFORMACJE MOŻEMY ZBIERAĆ

Zbieramy i przetwarzamy następujące informacje, które mogą zawierać dane osobowe:

Dane przekazane nam przez ciebie w trakcie używania gry lub usługi online (zwane dalej „przekazanymi danymi”)

Za każdym razem, gdy się z nami skontaktujesz, prześlesz treści użytkownika w grze lub przy użyciu usługi online, możemy poprosić cię, lub możesz przesłać nam (między innymi przy użyciu funkcji głosowych lub tekstowych) informacje i dane, zarówno osobowe, jak i nieosobowe, za pośrednictwem gry i/lub usługi online. Obejmują one między innymi:

Możemy również uzyskać dostęp do danych osobowych innego rodzaju, jeżeli dobrowolnie prześlesz je nam przy użyciu gry i/lub usługi online. Mogą one obejmować wykonane przez ciebie i przesłane do gry zdjęcie (na przykład w sytuacji, gdy tworzysz treści użytkownika). Jeżeli udostępniasz nam takie dane dobrowolnie, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celach wyszczególnionych w momencie przesyłania tych danych.

Dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszych usług (zwane dalej „danymi analitycznymi”)

Możemy zbierać informacje techniczne dotyczące sposobu, w jaki używasz naszej gry i/lub usług online, wykorzystując do tego technologie śledzenia i dane analityczne.

Dla przykładu, zbierane przez nas informacje mogą zawierać następujące dane analityczne:

Gdy instalujesz, odinstalowujesz lub aktualizujesz grę, możesz przesyłać nam unikatowy numer aplikacji i informacje o instalacji, na przykład o typie systemu operacyjnego.

Korzystamy z usług analitycznych świadczonych przez następujące firmy zewnętrzne zajmujące się danymi analitycznymi (zwane dalej „podmiotami zewnętrznymi”):

Wymienione powyżej firmy zewnętrzne będą zbierać dane analityczne w naszym imieniu i w zgodzie z udzielonymi im przez nas instrukcjami, a także z ich wewnętrznymi politykami prywatności.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty zewnętrzne zbierają i przetwarzają te dane, znajdziesz klikając wymienione powyżej łącza do stron zawierających wewnętrzne polityki prywatności i/lub warunki użytkowania każdego z tych podmiotów zewnętrznych zajmujących się danymi analitycznymi.

THQ Nordic NIE WYKORZYSTUJE danych pozyskanych przy użyciu technologii śledzenia ani danych analitycznych do celów marketingowych, reklamy ani profilowania osoby, której pozyskane dane dotyczą, w celach komercyjnych.

Informacje na twój temat, uzyskane z twojego urządzenia lub dzięki firmom zewnętrznym (zwane dalej „informacjami o treści”)

Możemy zbierać informacje na twój temat, które nam udostępnisz i które są przechowywane na twojej konsoli, urządzeniu, profilu na Facebooku lub na profilach z innych stron społecznościowych. Informacje te mogą obejmować obrazy (zdjęcia / zrzuty ekranu), klipy wideo lub inne rodzaje treści cyfrowych, na przykład nagrania z rozgrywek.

Kiedy używasz swojego identyfikatora internetowego, taga gracza Xbox, nazwy Stadia i/lub danych konta Apple Game Centre, by zyskać dostęp do naszych gier i/lub połączyć swoje konto PlayStation™Network, Xbox Live. Stadia™, Steam i/lub Apple Game Center z naszymi grami, profil Apple Game Center przesyła nam dodatkowe informacje. Będą one wykorzystywane w zgodzie z wewnętrznymi politykami firmy Apple i niniejszą Polityką prywatności.

3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Wszelkie dotyczące cię informacje, które zbierzemy, w tym jakiekolwiek dane osobowe, będziemy wykorzystywać w celach, które będą ci przedstawione w momencie pozyskiwania tych danych. Cele te są następujące:

Przekazane dane

Dane analityczne

Informacje o treści

4. W JAKIM CELU ZBIERAMY INFORMACJE O TOBIE

Aby dostarczać ci nasze gry i usługi online

Będziemy wykorzystywać dotyczące ciebie informacje (wliczając w to przekazane dane, informacje o treści i dane analityczne), by dostarczać ci gry i usługi online w zgodzie z warunkami użytkowania, na które obie strony tej umowy wyraziły zgodę, a także aby:

Przetwarzanie przez nas przekazanych danych, informacji o treści i danych analitycznych jest niezbędne do realizacji celów będących w naszym uzasadnionym interesie, czyli udostępniania ci gier i usług online, a także umożliwia nam dbanie o to, by nasze gry funkcjonowały prawidłowo, dzięki czemu twoje wrażenia z gry w którąkolwiek z tych gier i używania usług online będą możliwie najlepsze.

Abyśmy wiedzieli i rozumieli, w jaki sposób użytkownicy grają w nasze gry i używają usług online

Przetwarzamy informacje (wliczając w to przekazane dane, informacje o treści i dane analityczne), by zrozumieć, w jaki sposób gracze używają naszych gier lub usług online, a także by kompilować zagregowane i niespersonalizowane raporty zawierające dane analityczne i statystyczne, które są związane z tą aktywnością. Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do realizacji celów będących w naszym uzasadnionym interesie, czyli (i) dbania o to, by nasze gry funkcjonowały prawidłowo, dzięki czemu wrażenia z gry w którąkolwiek z tych gier i używania usług online, zarówno twoje, jak i innych użytkowników, będą możliwie najlepsze, a także (ii) poprawy jakości naszych gier i usług online i zapewniania użytkownikom lepszych wrażeń podczas używania nich.

W celach marketingowych

Korzystamy z różnych rodzajów marketingu, by dostarczać ci materiały promocyjne dotyczące naszych gier i/lub usług online. Nie będziemy przetwarzać twoich danych w celach marketingowych ani przekazywać twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę lub zgoda została wyrażona wcześniej. Marketing bezpośredni: Możemy wysyłać ci marketingowe wiadomości mailowe (newsletter), dotyczące naszych produktów lub usług, które przypominają inne z naszych gier lub usług online, lub też są z nimi powiązane, ale tylko wtedy, gdy dobrowolnie zasubskrybujesz usługę wysyłania newsletterów.

Reklamy: Możemy wykorzystywać zebrane przez nas dane na twój temat, by dostarczać ci reklamy przy użyciu naszych gier lub usług online. Reklamy te dotyczyć będą innych gier i usług z naszej oferty, przypominających te, które zostały już przez ciebie zakupione. Reklamy te muszą być zgodne z Polityką prywatności lub wyrażoną Zgodą na otrzymywanie plików cookie.

Aby dostarczać ci tego typu reklamy profilowane, współpracujemy z następującymi firmami zewnętrznymi:

Przetwarzanie twoich danych w ten sposób jest niezbędne, byśmy mogli działać w zgodzie z naszym uzasadnionym interesem, czyli dbać o to, by nasze gry były dostępne dla wszystkich naszych użytkowników.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

5.1 Będziemy udostępniać twoje dane firmom trzecim, ale tylko w sposób wymieniony w niniejszej Polityce prywatności, wliczając w to firmy zewnętrzne zajmujące się przetwarzaniem danych analitycznych, wymienione w sekcji 2. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób firmy trzecie wymienione w niniejszej Polityce prywatności wykorzystują twoje dane, informacje na ten temat powinny być zawarte w osobnych Politykach prywatności tych firm. 5.2 Przestrzegamy poufności twoich danych, możemy jednak ujawniać je dowolnemu z członków naszej grupy (w skład której wchodzą nasze spółki zależne, nasza ostateczna spółka holdingowa i jej spółki zależne, jak to zdefiniowano w sekcji 1159 Prawa spółek 2006 [Companies Act 2006]), naszym pracownikom, dostawcom lub podwykonawcom w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności. Odbywać się to będzie jednak pod warunkiem, że żaden z członków naszej grupy nie będzie wykorzystywać tych danych niezależnie, a także wyłącznie wówczas, gdy zobowiąże się do ochrony tych danych. 5.3 Możemy ponadto ujawnić twoje dane w przypadkach wymaganych przepisami prawa (na przykład na życzenie instytucji rządowych i organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa); gdy wymaga tego jakiekolwiek postępowanie sądowe lub spodziewane postępowanie sądowe; a także w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywanie danych innym dla celów zapobiegania nadużyciom). 5.4 W przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub części aktywów powiadomimy cię o tym mailowo, wysyłając wiadomość na konto i/lub przy użyciu widocznej informacji na naszej stronie, zawierającej wszelkie informacje dotyczące zmian własności lub wykorzystania tych danych, a także wszelkich decyzji, które możesz podjąć w związku z tą informacją. 5.5 Możemy także ujawniać twoje dane osobowe stronom trzecim w celu wdrożenia lub zastosowania umów zawartych między nami, analizy potencjalnych naruszeń lub dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa THQ Nordic, naszych klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę danych z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed przed malwersacjami finansowymi oraz redukcji ryzyka kredytowego.

6. KONTROLA KONSUMENCKA I MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI

Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas ani od stron trzecich materiałów promocyjnych ani innych materiałów reklamowych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie zmieniając ustawienia konta w usłudze online. W przypadku usługi subskrypcji newslettera, możesz z niej zrezygnować klikając link, który znajduje się w każdej z wysłanych w tej sposób wiadomości. W przypadku plików cookies istnieje możliwość aktywacji opcji pozwalających na zmiany w ustawieniach prywatności przy użyciu funkcji dostępnych w każdej przeglądarce. Możesz też skontaktować się z działem obsługi klienta i powiadomić nas o tym, że nie chcesz już otrzymywać materiałów promocyjnych ani marketingowych od nas ani stron trzecich.

7. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, KTÓRE PRZETWARZAMY

Prawa, jakie posiadasz w związku ze sposobem, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe, wymienione są w poniższej tabeli. Zobowiązujemy się do wywiązywania się ze swoich obowiązków bez zbędnej zwłoki i maksymalnie w ciągu miesiąca. Aby wysłać wniosek, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych w dziale obsługi klienta.

Masz prawo zażądać kopii twoich danych osobowych, które przetwarzamy, a także prawo do korekty nieprawidłowości

Masz prawo zażądać kopii twoich przechowywanych przez nas danych osobowych w celu korekty nieprawidłowości. Dołożymy wszelkich starań, w zakresie przewidzianym przepisami prawa, by dostarczyć, poprawić lub usunąć twoje posiadane przez nas dane osobowe (a także te, które są posiadane przez jakąkolwiek stronę trzecią, której zostały ujawnione).

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych osobowych

Możesz zażądać od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych, a także ich usunięcia, jeżeli:

Masz prawo do uzyskania dającej się odczytać maszynowo kopii twoich danych osobowych, które możesz przekazać innemu dostawcy usługi

8. Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w naszych systemach tak długo, jak będzie to niezbędne w celu zapewniania ci dostępu do danej usługi, lub przez czas określony w niniejszej Polityce prywatności. Uznajemy, że okres 12 miesięcy od daty twojego ostatniego logowania jest odpowiednim czasem przechowywania tych danych, a po jego upływie twoje dane osobowe zostaną usunięte.

9. DZIECI

Nie wykorzystujemy naszych gier i/lub usług online, by świadomie zbierać dane dzieci poniżej 16. roku życia, ani sprzedawać im produktów. Nasze Warunki użytkowania zabraniają używania naszych gier i/lub usług użytkownikom poniżej 13 roku życia. W sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny dowiaduje się, że jego dziecko przekazało nam dane bez ich zgody, powinien skontaktować się z nami przez dział obsługi klienta. Usuniemy takie dane z naszej bazy w rozsądnym terminie.

10. Bezpieczeństwo

10.1 Wykorzystamy wszystkie techniczne i organizacyjne możliwości, by zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub modyfikacjom twoich danych osobowych. Przykładowo, nasze bazy danych są chronione hasłem i szyfrowane przy użyciu technologii Transport Layer Security (TSL) oraz Secure Sockets Layer (SSL). 10.2 Pamiętaj, że chociaż dokładamy wszelkich starań, by w sposób wystarczający zabezpieczyć dane, które przetwarzamy i przechowujemy, nie istnieje system, który zapobiega wszystkim możliwym naruszeniom.

11. REKLAMY I TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ICH PREZENTACJĘ

11.1 Pamiętaj, że współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi dostarczającymi reklamy, a za treści tych reklam odpowiadają te podmioty, nie zaś THQ Nordic. Przykładowymi podmiotami zewnętrznymi dostarczającymi reklamy, z których usług możemy od czasu do czasu korzystać, są:

11.2 Jeżeli używasz urządzenia z systemem iOS, dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam, znajdziesz na stronie https://support.apple.com/it-it/HT202074. 11.3 Wskutek prezentowania reklam w naszych gracz i/lub usługach online, podmioty zewnętrzne dostarczające reklamy mogą wykorzystywać precyzyjne metody zbierania danych. Podmioty te mogą zbierać i wykorzystywać w tym celu dane, w tym informacje o oprogramowaniu, aplikacjach, sprzęcie, przeglądarce, wykorzystaniu internetu, a także informacje dotyczące czasu spędzonego w grze. Dane te mogą być wykorzystywane i ujawniane w zgodzie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz Polityką prywatności podmiotu, który dostarcza technologie wspomagające prezentację reklam. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że firmy dostarczające reklamy, które dostarczają nam reklamy mogą łączyć zebrane informacje z informacjami, które same zebrały z wykorzystaniem innych usług lub produktów. Podmioty te zbierają i wykorzystują dane, stosując się do swoich wewnętrznych polityk prywatności. Chociaż podejmujemy ekonomicznie uzasadnione kroki, by nakazać tego typu podmiotom stosowanie się do niniejszych Warunków użytkowania, nie mamy dostępu do technologii stron trzecich ani kontroli nad nimi.

12. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

12.1 Twoje dane osobowe, które zbieramy, w pierwszej kolejności będą przechowywane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na zabezpieczonym serwerze w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. 12.2 Począwszy od daty niniejszej Polityki prywatności, serwery te są własnością i są obsługiwane przez firmę Amazon Web Services („AWS”) AWS uzyskało zgodę unijnych organów zajmujących się ochroną danych na transfery danych poza EOG z wykorzystaniem zaaprobowanych przez UE klauzul wzorcowych oraz Uzupełnienia do umowy o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z którymi AWS zobowiązuje się zapewnić właściwą ochronę danych osobowych obywateli EOG, które są przetwarzane i przechowywane na serwerach AWS. W celu zapewnienia tej ochrony THQ Nordic podpisało z AWS zaaprobowane przez UE Uzupełnienie do umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności możesz wysłać wiadomość na adres mailowy office@thqnordic.com.

Dane kontaktowe THQ Nordic GmbH Landstrasser Hauptstrasse 1/2/23 1030 Wiedeń Austria Tel .: +43 (0) 1 2365487-0 Fax: +43 (0) 1 253 30 33 9960 E-mail: office@thqnordic.com